Vaccine

Hiển thị 1–9 của 16 kết quả

 • SANAVAC ND G7 AI PLUS H9

  Vắc-xin vô hoạt nhũ dầu phòng bệnh Newcastle và bệnh Cúm gia cầm H5N1 - clade 2.3.2, H9N2

  Liên hệ

  Vắc-xin vô hoạt nhũ dầu phòng bệnh Newcastle và bệnh Cúm gia cầm H5N1 – clade 2.3.2, H9N2 Thành phần:  Inactivated Newcastle Disease Virus Genotype VII (before inactivation) ≥ 109.5 EID50 Inactivated Avian Influenza virus H5N1 subtype clade 2.3.2 (before inactivation) ≥ 108.5 EID50 Inactivated Avian Influenza virus H9N2 subtype (before inactivation) ≥ 108.5 EID50
  Chi tiết
 • SANAVAC ND IB EDS K

  Vắc-xin vô hoạt nhũ dầu phòng 3 bệnh: Newcastle, IB và hội chứng giảm đẻ

  Liên hệ

  Vắc-xin vô hoạt nhũ dầu phòng 3 bệnh: Newcastle, IB và hội chứng giảm đẻ Thành phần:  Inactivated Newcastle Disease (ND) of Lasota strain (before inactivation) ≥ 109.5 EID50 Inactivated Infectious Bronchitis virus H52 strain (before inactivation) ≥ 106.5 EID50 Inactivated Egg Drop Syndrome’76 strain FC 127 strain virus ≥ 32000 HA Unit (before inactivation)
  Chi tiết
 • SANAVAC ND G7 IB EDS K

  Vắc-xin vô hoạt nhũ dầu phòng 3 bệnh: Newcastle, IB và hội chứng giảm đẻ

  Liên hệ

  Vắc-xin vô hoạt nhũ dầu phòng 3 bệnh: Newcastle, IB và hội chứng giảm đẻ Thành phần:  Inactivated Newcastle Disease virus Genotype VII (before inactivation) ≥ 109.5 EID50 Inactivated Infectious Bronchitis virus H52 strain (before inactivation) ≥ 106.5 EID50 Inactivated Egg Drop Syndrome’76 strain FC 127 strain virus ≥ 32000 HA Unit (before inactivation)
  Chi tiết
 • SANAVAC ND-IB K  

  Vắc-xin vô hoạt nhũ dầu phòng bệnh Newcastle – chủng Lasota và bệnh IB – chủng H52

  Liên hệ

  Vắc-xin vô hoạt nhũ dầu phòng bệnh Newcastle – chủng Lasota và bệnh IB – chủng H52 Thành phần:  Inactivated Newcastle Disease (ND) of LaSota strain                ≥ 109.5 EID50 Inactivated Infectious Bronchitis H52 strain                               ≥ 106.5 EID50
  Chi tiết
 • SANAVAC ND-AI PLUS

  Vắc-xin vô hoạt nhũ dầu phòng bệnh Newcastle – chủng Lasota và bệnh Cúm gia cầm H5N1 - clade 2.3.2

  Liên hệ

  Vắc-xin vô hoạt nhũ dầu phòng bệnh Newcastle – chủng Lasota và bệnh Cúm gia cầm H5N1 – clade 2.3.2 Thành phần:  Inactivated Newcastle Disease Virus La Sota strain (before inactivation) ≥ 109.5 EID50 Inactivated Avian Influenza virus H5N1 subtype clade 2.3.2 (before inactivation) ≥ 108.5 EID50
  Chi tiết
 • SANAVAC AI PLUS H9

  Vắc-xin vô hoạt nhũ dầu phòng bệnh Cúm gia cầm H5N1 - clade 2.3.2 và H9N2

  Liên hệ

  Vắc-xin vô hoạt nhũ dầu phòng bệnh Cúm gia cầm H5N1 – clade 2.3.2 và H9N2 Thành phần:  Inactivated Avian Influenza virus H5N1 subtype clade 2.3.2 ≥ 108.5 EID50 and Avian Influenza virus H9N2 subtype ≥ 108.5 EID50 before inactivation
  Chi tiết
 • SANAVAC ND G7

  Vắc-xin vô hoạt nhũ dầu phòng bệnh Newcastle – chủng Genotype VII

  Liên hệ

  Vắc-xin vô hoạt nhũ dầu phòng bệnh Newcastle – chủng Genotype VII Thành phần:  Inactivated Newcastle Disease Virus Genotype VII (before inactivation) ≥ 109.5 EID50
  Chi tiết
 • SANAVAC ND K

  Vắc-xin vô hoạt nhũ dầu phòng bệnh Newcastle - chủng Lasota

  Liên hệ

  Vắc-xin vô hoạt nhũ dầu phòng bệnh Newcastle – chủng Lasota Thành phần:  Inactivated Newcastle Disease Virus La Sota strain (before inactivation) ≥ 109.5 EID50  
  Chi tiết
 • SANAVAC POX

  Vắc-xin nhược độc đông khô phòng bệnh đậu gà

  Liên hệ

  Vắc-xin nhược độc đông khô phòng bệnh đậu gà Thành phần:  Live Avian Pox Virus                                 ≥ 103.0 EID50    
  Chi tiết