Vắc-xin nhược độc đông khô phòng bệnh Newcastle – chủng LaSota và bệnh IB – chủng H52

Hiển thị kết quả duy nhất

  • SANAVAC LS /H52

    Vắc-xin nhược độc đông khô phòng bệnh Newcastle – chủng LaSota và bệnh IB – chủng H52 

    Liên hệ

    Vắc-xin nhược độc đông khô phòng bệnh Newcastle – chủng LaSota và bệnh IB – chủng H52  Thành phần:  Live Newcastle Disease (ND) of La Sota strain                  ≥ 106.5 EID50  Live Infectious Bronchitis of Massachusetts H52 strain    ≥ 102.5 EID50
    Chi tiết