Vắc-xin nhược độc đông khô phòng bệnh Newcastle – chủng Clone và bệnh IB – chủng H120

Hiển thị kết quả duy nhất

  • SANAVAC CLONE /H120

    Vắc-xin nhược độc đông khô phòng bệnh Newcastle – chủng Clone và bệnh IB – chủng H120

    Liên hệ

    Vắc-xin nhược độc đông khô phòng bệnh Newcastle – chủng Clone và bệnh IB – chủng H120  Thành phần:  Newcastle Disease virus strain Clone N-79                             ≥ 106.5 EID50 Infectious Bronchitis virus strain H120                                    ≥ 102.5 EID50  
    Chi tiết